Defi­ni­tieve verklaring van geen beden­kingen ‘rondje groeves, deel­gebied West”


22 juni 2022

We hebben de toezegging van de portefeuillehouder dat conform het advies van bureau Verbeek:
De te verrichten werkzaamheden plaats vinden onder supervisie van ecoloog en bioloog. Van de uitvoering wordt een logboek bijgehouden en afgestemd met de gemeentelijk projectleider en de aannemer. Conform het advies van bureau Verbeek
“Met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen – zoals bovenstaand bedoeld – zijn voor de gemeente geen kosten gemoeid.” Dat klopt, niet op dit moment……… In artikel 1.11 van de wet Natuurbescherming (straks Omgevingswet) is een algemene zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat handelingen die nadelig zijn, of waarvan een ieder redelijkerwijs kan vermoeden dat ze nadelig zijn, achterwege blijven, dan wel
maatregelen worden getroffen om die gevolgen te voorkomen en voor zover dat niet mogelijk is die gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan gemaakt.
Vlgs de omgevingswet moeten we dus gaan handhaven om nadelige gevolgen van bezoekers te voorkomen.De gemeente wil dit gebied dat toebehoord aan de dieren openstellen voor de mens,
dan moet de gemeente hierin zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor toezicht.

Dat zou kunnen met zogenaamde gastheren die zorgen dat de bezoeker zich als gast gedraagt dat wil zeggen dat honden aangelijnd zijn, dat men op de paden loopt, (dit draagt ertoe bij dat de aanwezige populatie Reewild, Wilde zwijnen, Das en Bever meer rust zullen blijven ervaren), dat dieren niet mogen worden gevoerd om de afstand tussen mens en dier te bewaren, dat er geen afval wordt achter gelaten.
Bureau Verbeek geeft aan dat toezicht noodzakelijk is om nadelige gevolgen voor flora en fauna te voorkomen.Hiervoor is een toezegging ontvangen van de portefeuillehouder.

Interessant voor jou

Inbreng Géron Visie op de boodschappenstructuur Heerlen tweede termijn

Lees verder

Intrekken verordening individuele studietoeslag.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer