Bijdrage Plusquin 'Zomernota 2018'


4 juli 2018

Voorzitter,

in Heerlen wonen er nogal wat mensen waarvoor het sein op rood staat. Mensen in een uitkeringssituatie, werkende armen, en dan zijn er de kinderen die in armoede opgroeien. Kinderen die opgroeien in armoede kunnen zich niet ten volle ontwikkelen als ze zonder ontbijt naar school moeten.

Kinderarmoede is een groot probleem en houdt zichzelf in stand. Er zijn veel organisaties betrokken bij kinderarmoede. En niet te vergeten de kinderen zelf. Kinderen hebben volgens het kinderrechtenverdrag het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan.

Daarom dienen we vandaag een motie in,die vraagt om een preventieve aanpak door samen met vertegenwoordigers van de Kredietbank, WMO raad, de onderwijsinstellingen, de wijkteams en Standby een raadsinformatieavond te organiseren gericht op de preventie van kinderarmoede en kinderadviesraad samen te stellen uit de vertegenwoordigers van de Kredietbank, WMO raad, de onderwijsinstellingen, de wijkteams, Standby en een aantal kinderen. De motie vraagt ook om een lobby op te starten om via de Sociale Agenda van provincie Limburg middelen beschikbaar te stellen voor de preventieve aanpak van kinderarmoede

Een ander alarmerend lijstje waar Heerlen hoog op scoort is tienerzwangerschap. De GGD voert hier een beleid op en er zijn allerlei instanties waar een aankomende tienermoeder terecht kan, maar we zouden graag meer zien op het preventieve vlak. Een jaar geleden opende SIRIZ een hulppost met een maatschappelijk werkster voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. In het land werken ze al samen met GGD’s en andere ketenpartners. Het onderwijs heeft een belangrijke taak in de preventie van tienerzwangerschappen en middels de lokale educatieve agenda kan de gemeente samen met SIRIZ in gesprek gaan over lespakketten ter preventie van onbedoelde zwangerschappen bij tieners. Kan de wethouder een toezegging doen om met SIRIZ naar de mogelijkheden te kijken om de preventielessen deel uit te laten maken vanhet lespakket in Heerlen?

Met de sombere zomernota is het de uitdaging om ook de duurzaamheidsambities overeind te houden. Want duurzaamheid is geen luxe, het is een bestaansvoorwaarde. Zo is het groen niet alleen een “garnering” van de stad maar het heeft naast sociale ook ecologische aspecten en een belangrijke functie bij de toenemende hittestress en de opvang van water.

De PvdD wil haar waardering uitspreken voor de wijze waarop de wethouder duurzaamheid, besparing en stimulering van lokale economie wil vervlechten in een eigen digitale munt.

Nu naar de dieren voorzitter. Diverse hondeneigenaren hebben zich beklaagd omdat hun trouwe viervoeters ernstige klachten oplopen door grasaren, die tot diep onder de huid doordringen. En dat terwijl je als hondenbezitter in Heerlen met 3 honden de hoogste hondenbelasting van Nederland betaalt! De PvdD is tegen hondenbelasting, en in meer dan 130 gemeentes is deze inmiddels ook afgeschaft. Maar we vinden dat als je als gemeente hiervoor kiest je dan op zijn minst iets terug kunt doen zoals de hondenuitlaatplaatsen op dusdanige wijze te onderhouden dat ze geschikt zijn voor het doel, het veilig uitlaten van honden.

Graag een reactie van de wethouder.

Dan weer terug naar de mensen voorzitter,

Een groep van 70 Heerlenaren heeft zich al geïnteresseerd getoond in een vorm van wonen in Tiny Huisjes, zo bleek uit een bijeenkomst. De overwegingen daarbij zijn zeer gevarieerd, van een bewuste keuze voor een kleinere ecologische footprint tot de wens voor een betaalbare woning zonder hoge huur of hypotheeklasten. Ook hebben we de nieuwsberichten gelezen over het groeiende aantal alleenstaanden en de mismatch met het bestaande woningaanbod. De bestaande regelgeving roept belemmeringen op maar gelukkig is het mogelijk om voor deze belemmeringen oplossingen te vinden, oa in de sfeer van tijdelijke vergunningen/ voorzieningen en wettelijk toegestane uitzonderingen op de bouwregelgeving.

Daarom dienen we vandaag een motie in die het college oproept tot het onderzoeken van de mogelijkheden om voor die belemmeringen oplossingen te vinden en te komen met een raadsnotitie voor demogelijkheden van Tiny wonen. De PvdD zou het enorm betreuren als de deelnemers van dit Heerlens burgerinitiatief wegens gebrek aan mogelijkheden uitwijken naar andere gemeenten. Zo’n onderzoek hoeft niet duur te zijn, het is een kwestie van “even Apeldoorn bellen”.