Bijdrage Pascale Plusquin over coalitie-akkoord Heerlen.


9 mei 2018

Voorzitter, geachte raadsleden.

Dit is de eerste keer dat ik u toespreek, dus u heeft recht op een beginselverklaring.
Duurzaamheid, mededogen voor mens en dier, een actieve rol voor de gemeente maar ook ruimte voor initiatieven van onderop (in plaats van dure prestige projecten, (centrumbad)) is in 1 zin waar de Partij voor de Dieren voor staat. Wij zullen vandaag komen met kritiek, maar ook met waardering en concrete initiatieven. Om inderdaad samen door te bouwen aan Heerlen, met lef.

Laat ik beginnen met de grootste groep inwoners van Heerlen: de dieren. Het woord dieren komt niet 1x voor in het akkoord. Niet in de zin van dierenwelzijn en ook niet in de zin van minder dieren eten om de klimaatdoelstelling te realiseren.

De PvdD zal daarom zelf op een later tijdstip met een initiatiefvoorstel komen voor een dierenwelzijnsnota.

Dan de biodiversiteit, nog een woord dat we niet tegenkomen in het akkoord. We hebben te maken met een verlies van 85% van de biodiversiteit door landbouw en verstedelijking. Je hoeft niet aan Wageningen gestudeerd te hebben om te begrijpen dat groente en fruit dan niet meer voor iedereen beschikbaar zal zijn en welke gevolgen dat zal hebben voor de kloof tussen arm en rijk.
Maar het groen is kennelijk alleen een extraatje voor deze coalitie want … “dat doen we als er extra geld voor is.”

Dan de luchtkwaliteit Voorzitter, we weten allemaal dat de officiële normen niet genoeg zijn om gezondheidsschade te vermijden. En roet, een heel belangrijke factor, vooral door het verkeer, zit daar nog niet eens in. Je moet er dus aan blijven werken en niet nog meer verkeer naar het centrum lokken. We moeten de kant op van de gemeente Nijmegen, die werkt al jaren met heel concrete plannen hiervoor.

Qua klimaat wordt er terecht ingezet op de uitvoering van Palet, en er zitten ook goede initiatieven in maar het is nog niet concreet genoeg en te weinig ambitieus, te weinig lef zou ik zeggen.
Prima om alvast 1 wijk van het gas af te halen maar er is meer nodig: de VNG heeft de landelijke politiek toegezegd dat alle gemeenten in 2020 een planning hebben om van het gas af te gaan.
De schooldakenrevolutie is mooi maar de voorbeeldrol van de gemeente is nog erg mager.

We missen plannen voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Hoe gaan we gemeentelijke gronden inzetten voor duurzame energie?
Nu wordt windenergie zuur en terughoudend benaderd, terwijl erkend wordt dat het hoog groen rendement heeft. Zo komen we er niet. Een ander voorbeeld is het stadskantoor waarbij esthetiek prevaleert boven een klimaatbestendig gebouw. Een goed begin is het zoeken naar duurzame opties in het inkoopbeleid zoals voor het gemeentelijk wagenpark maar wat ons betreft mag er ook gekeken worden naar duurzamer, gezonder, biologisch, lokaal en plantaardiger.

Voorzitter, we wilden vandaag een motie indienen die vraagt om een uitvoeringsplan richting Heerlen energieneutraal in 2030 of 2035. Want de huidige ambitie “Energieneutraal in 2040” moet sowieso op de helling. Die komt immers nog uit de tijd van voor het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen naar nul terug te brengen. We moeten dus de klimaatambities fiks aanscherpen.

Door de gewijzigde volgorde van de agenda van vandaag (eerst toevoegen van coalitieakkoord aan het Meerjarig Begrotingsprogramma en erna pas benoeming van de wethouders) is het niet logisch om een motie in te dienen, want er kan dan alleen een demissionair wethouder op reageren (er is daar kennelijk wel een email over verstuurd maar we hebben gisteren in het Presidium gehoord dat vrijwel alle raadsleden nog geen toegang hadden tot hun emailaccounts).

Duurzaamheid is iets dat in al onze besluiten moet doorwerken. Wij vinden dat het centrumbad een dure non-oplossing is, die het centrum nog meer belast met autoverkeer. We zien veel meer in het renoveren en behouden van bestaande baden die beter per fiets of te voet bereikbaar zijn.

Een keer per week een gratis bus naar het centrum vinden we een goed begin. Echter, de parkeeroverlast is erg groot in de wijken, we missen Park&Ride faciliteiten, bv bij HS Zuyd en bij de Woonboulevard, met goede busverbindingen.

Een belangrijk onderwerp: Wijken en veiligheid.
Onze waardering voor het overnemen van ons standpunt over Kappen met Kappen, het moratorium op de bomenkap. Houdt dat ook in dat er gekapt wordt met kappen in de bossen en buitengebieden? En is 1000 nieuwe bomen aanplanten niet te weinig als er inmiddels al een veelvoud gekapt is? In het kader van veiligheid missen we nog het vuurwerk, dat is immers de onveiligste dag van het jaar. De PvdD zal daartoe nog initiatieven nemen.

Bij de aandacht voor huiselijk geweld willen we bepleiten dat er ook mogelijkheden komen om eventuele huisdieren mee te nemen in een Blijf van mijn lijfhuis. Ook is dierenverwaarlozing-mishandeling vaak een indicatie dat er meer aan de hand is in een gezin.

Gisterenavond bereikte me weer een bericht over geweld tegen een transgenderpersoon nabij het station in Heerlen , de PvdD vindt geweld tegen LHBTI’s onaanvaardbaar en er zou samen met belangenorganisaties zoals het COC en Roze in Blauw moeten worden bekeken hoe geweld tegen LHBTI’s gereduceerd kan worden naar nul.

Er zijn ook nog andere vormen van veiligheid Voorzitter.
Kinderen die opgroeien hebben behoefte aan stabiliteit en horen zich geen zorgen te maken of er genoeg te eten is en of ze wel mee kunnen doen aan sociale activiteiten. In het akkoord staan terechte woorden over bestrijding van kinderarmoede maar in de uitwerking komt de coalitie niet verder dan een nu nog weinig concreet plan voor een kindertandarts. Wij hopen op meer initiatieven.

Dan de economie, In het coalitie-akkoord wordt gesproken over economische groei, terwijl intussen overduidelijk is aangetoond dat het huidige systeem van economische groei heeft geleid tot een veelheid van crises, waarbij de klimaatcrisis de meest gevaarlijke is. Waarom de problemen trachten op te lossen met een systeem dat ook de oorzaak is?

Is het dan alleen kommer en kwel in Samen doorbouwen met lef?
Nee, we willen onze waardering uiten dat de coalitie de inbreng van de PvdD heeft overgenomen over de aanpak van zwerfvuil, de Eetbare Stad, het stoppen met bomen kappen, de aardgasvrije wijk, het aanjagen van Palet en de banenkansen die de energietransitie biedt.

Een goede aanzet is ook het gevelfonds, al vinden we dat nog te summier. De PvdD zou graag willen dat beplanting van gevels in het fonds wordt opgenomen, zoals bijvoorbeeld in gemeente Weert gebeurd.

Ook staan we achter de proef met wietteelt, de gratis bus en zijn we blij dat iedereen overtuigd is dat Tihange eindelijk de gammele poort moet gaan sluiten.

De uitbreiding van het Gebrookerbos naar de rest van Heerlen vinden we uiteraard ook heel mooi en we willen voorstellen om in Heerlen een studiedag te faciliteren over initiatieven als het Gebrookerbos, de Eetbare Stad en andere vormen van ecologisch tuinieren. We komen later met een voorstel op dat punt.

Op dit moment zien we echter een te groot gebrek aan moed in doorbouwen met lef om de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, luchtkwaliteit, dierenwelzijn, kinderarmoede en zorg voor elkaar de komende 4 jaar aan te pakken. Waarop kan de kiezer de coalitie afrekenen als er geen heldere tussendoelen zijn geformuleerd?

Ik dank u voor uw aandacht,