Vragen Géron/Jansen Ernstig dierenleed door damdoor­braak


Indiendatum: 14 jul. 2021

Begin juli hebben veel mensen melding gedaan bij de gemeente dat door de hevige regenval de dam bij genoemde vijver ernstig verzwakt was. De gemeente heeft het gebied tijdelijk afgezet en een geultje gegraven om overtollig water gedoseerd uit de vijver te laten ontsnappen.

In de avond van 13 juli 2021 zullen veel vissen stikken en veel
bodemdieren verdrinken. Oorzaak is een damdoorbraak bij de vijver in het
Caumerdal bij Schiffelerhof.

1. Heeft het college meer gedaan (laten doen) om de huidige ramp te voorkomen?

2. Wat had het college allemaal kunnen doen om te voorkomen dat de dam zou doorbreken?

3. Waarom dacht het college dat hetgeen gedaan is voldoende was?

4. Beseft het college dat er enorm veel dierenleed gaande is op deze avond? Niet alleen worden veel vissen uit de vijver gesleurd en stikken zij vervolgens in en nabij het bos, ook verdrinken veel bodemdieren zoals konijnen, muizen en mollen.

5. Spelen kosten een rol in de afweging die gemaakt is om niet méér te doen ter voorkoming van de doorbraak?

6. Wat gaat het college doen om de schade achteraf zoveel mogelijk te beperken?

7. Wat gaat het college doen om een volgende vergelijkbare ramp te voorkomen?

8. In het raadsvoorstel van 10-10-2019 wordt het volgende gesteld: “Als gevolg van klimaatverandering is de verwachting dat dergelijke zware buien vaker voorkomen”. Zijn er door het college voldoende maatregelen getroffen om de wateroverlast en met overstroming gepaard dierenleed bij piekbuien te verminderen? Welke actie heeft het college genomen n.a.v. de melding van het eroderen van de kade van de vijver?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn.

Elian Géron

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 14 jul. 2021
Antwoorddatum: 27 sep. 2021

Geachte mevrouw Jansen en mevrouw Géron,

Op 14 juli 2021 heeft u vragen gesteld inzake ernstig dierenleed door damdoorbraak. Aangezien deze vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord konden worden, heeft u op 20 juli 2021 een uitstelbericht ontvangen. Onderstaand treft u nu de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1) Begin juli hebben veel mensen melding gedaan bij de gemeente dat door de hevige regenval de dam bij genoemde vijver ernstig verzwakt was. De gemeente heeft het gebied tijdelijk afgezet en een geultje gegraven om overtollig water gedoseerd uit de vijver te laten ontsnappen. Heeft het college meer gedaan (laten doen) om de huidige ramp te voorkomen?

De gemeente heeft vanwege tekenen van uitspoeling het pad over de dam afgezet. De gemeente heeft geen geul gegraven om de vijver over te laten lopen. Er is materiaal aangeleverd om de dam te versterken. Omdat de buien van 13 juli ons hebben verrast hebben we geen kans gekregen het materiaal te verwerken. Het materiaal bedoeld voor de verzwaring van de dam is als gevolg van de doorbraak weggestroomd.

Vraag 2) Wat had het college allemaal kunnen doen om te voorkomen dat de dam zou doorbreken?

Als we hadden voorzien dat de dam het zou begeven met de desastreuze overstroming als gevolg, hadden we ze eerder kunnen verzwaren. Zoals aangegeven hebben de buien van 13 juli ons verrast.

Vraag 3) Waarom dacht het college dat hetgeen gedaan is voldoende was?

De doorbraak met de overstroming als gevolg waren niet voorzien. Met het opvullen van de uitspoeling was de verwachting dat de dam weer voldoende bestand zou zijn.

Vraag 4) Beseft het college dat er enorm veel dierenleed gaande is op deze avond? Niet alleen worden veel vissen uit de vijver gesleurd en stikken zij vervolgens in en nabij het bos, ook verdrinken veel bodemdieren zoals konijnen, muizen en mollen.

Ja, de gebeurtenis zoals aangegeven was niet voorzien.

Vraag 5) Spelen kosten een rol in de afweging die gemaakt is om niet méér te doen ter voorkoming van de doorbraak?

Nee

Vraag 6) Wat gaat het college doen om de schade achteraf zoveel mogelijk te beperken?

De schade die is aangericht wordt hersteld om herhaling te voorkomen in het belang van de veiligheid van mens en dier en voor de toegankelijkheid van het gebied.

Vraag 7) Wat gaat het college doen om een volgende vergelijkbare ramp te voorkomen?

De dam wordt op adequate wijze hersteld.

Vraag 8) In het raadsvoorstel van 10-10-2019 wordt het volgende gesteld: “Als gevolg van klimaatverandering is de verwachting dat dergelijke zware buien vaker voorkomen”. Zijn er door het college voldoende maatregelen getroffen om de wateroverlast en met overstroming gepaard dierenleed bij piekbuien te verminderen? Welke actie heeft het college genomen n.a.v. de melding van het eroderen van de kade van de vijver?

De neerslag gebeurtenis zoals deze zich in juli 2021 heeft voorgedaan was veel extremer dan waarop het afwateringsysteem is berekend. Overstromingen met dierenleed als gevolg kunnen we bij dit soort buien niet voorkomen. Zoals in het antwoord op vraag 1 is vermeld, hebben wij, nadat bekend werd dat er zich een uitspoeling in de dam bevond, materiaal aangevoerd om deze te herstellen. De buien van 13 juli hebben ons verrast waardoor wij het materiaal niet hebben kunnen aanbrengen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, C.M.J.P. Claessens