Vragen Géron inzake studie­toeslag


Indiendatum: 6 apr. 2022

De herziening van de individuele studietoeslag is per 1 april 2022 ingegaan. Vanaf nu heet de regeling officieel studietoeslag i.p.v. individuele studietoeslag.

1. Ons bereiken signalen dat gemeente Heerlen nog niet klaar is voor dit nieuwe beleid?

Indien dit niet het geval is, waarom is het nog niet mogelijk om de

studiesteun aan te vragen?
Wanneer is Heerlen er wel klaar voor?
Hebben belanghebbenden met terugwerkende kracht recht op studietoeslag per 1 april?
Kunnen belanghebbenden dit ergens nalezen ?

  1. Kunnen aanvragen op eenvoudige wijze digitaal worden ingediend?
  2. Hoe denkt de gemeente dit te communiceren naar belanghebbenden?
  3. Worden GGZ Lionarons en Mondriaan op de hoogte gesteld van de wijziging in aanvraag studiesteun ?

5. Worden de onderwijsinstanties op de hoogte gesteld van het nieuwe beleid?

Indiendatum: 6 apr. 2022
Antwoorddatum: 21 apr. 2022

Vraag 1) Ons bereiken signalen dat gemeente Heerlen nog niet klaar is voor dit nieuwe beleid? Indien dit niet het geval is, waarom is het nog niet mogelijk om de studiesteun aan te vragen? Wanneer is Heerlen er wel klaar voor? Hebben belanghebbenden met terugwerkende kracht recht op studietoeslag per 1 april? Kunnen belanghebbenden dit ergens nalezen?

Op 22 maart 2022 is aan het college voorgesteld aan te sluiten bij de wetswijziging van artikel 36b van de Participatiewet. Dit houdt in dat de bestaande beleidsregel en de bestaande verordening in Heerlen dient te worden ingetrokken. Het intrekken van de beleidsregel is een bevoegdheid van het College. Het intrekken van de verordening is een bevoegdheid van de Raad. Een gecombineerd college- en raadsvoorstel is ingediend welke reeds in het College is behandeld en nog geagendeerd staat bij de Raad. Het is voor inwoners van Heerlen mogelijk om de gewijzigde studietoeslag aan te vragen. De wettelijke regels worden gevolgd voor het beoordelen van deze aanvragen. Op zeer korte termijn zal nadere communicatie plaatsvinden via onze website waar dan ook het aanvraagformulier wordt gepubliceerd.

Voor de volledigheid wordt nog vermeld dat de aanvraagdatum geldend is voor ingangsdatum van deze toeslag. De nieuwe bedragen die genoemd staan in de wet zijn geldend vanaf 1 april 2022.

Vraag 2) Kunnen aanvragen op eenvoudige wijze digitaal worden ingediend?

Ja, het aanvraagformulier wordt op zeer korte termijn op de website gepubliceerd en hiermee kan eenvoudig de toeslag worden aangevraagd. Op dit moment wordt, als iemand telefonisch contact opneemt, de aanvraag samen met de inwoner doorgenomen zodat dit in behandeling kan worden genomen.

Vraag 3) Hoe denkt de gemeente dit te communiceren naar belanghebbenden?

Communicatie vindt plaats via de website en Plussen & Minnen. Overwogen zal worden om een artikel in de lokale buurtkranten te publiceren.

Vraag 4) Worden GGZ Lionarons en Mondriaan op de hoogte gesteld van de wijziging in aanvraag studiesteun?

Ja.

Vraag 5) Worden de onderwijsinstanties op de hoogte gesteld van het nieuwe beleid?

Ja.