Schrif­te­lijke vragen Géron Hoe lang nog steunt de Heerlense midden­stand Poetin? Open winkel­deuren en verwarmde terrassen binnenkort verleden tijd?


Indiendatum: 6 apr. 2022

Vragen :

Ook in Heerlen maken inwoners zich boos over de zichtbare energieverspilling van open winkeldeuren en verwarmde terrassen. Enerzijds is er de klimaatcrisis: we moeten energie besparen. Anderzijds is er de afhankelijkheid van Russisch gas bij gekomen: wij sponsoren hiermee Poetin’s oorlog.

  1. Hoe denkt het college over open winkeldeuren en terrasverwarmers ? Kan dat nog in deze tijd?

  2. Kunnen er regels worden ingevoerd om vanwege de oorlog en terwille van het klimaat energieverspilling tegen te gegaan?

  3. Ondernemingen zijn verplicht op basis van de Wet Milieubeheer energiemaatregelen te treffen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. De gemeente ziet toe op toepassing van de wet. Hoeveel bedrijven zijn de afgelopen 2 jaar gecontroleerd op naleving van energiemaatregelen uit de Wet Milieubeheer?

  4. Is bij dergelijke controles ook gekeken naar openstaande deuren? Wat gaat het college doen om de naleving van de Wet Milieubeheer inzake de energiebesparende maatregelen beter te controleren?

  5. Indien vraag 3 en 4 niet van toepassing zijn: Gemeenten kunnen zelf regels invoeren om winkeliers uiteindelijk te verplichten de deuren te sluiten. Deze regels die gelden voor het al dan niet geopend mogen houden van winkeldeuren, zijn opgenomen in de Woningwet (inclusief het Bouwbesluit 2012) en de Wet milieubeheer (inclusief het Activiteitenbesluit). Is het college bekend met deze regels? En zo ja/nee, is het college bereid om deze regels in te voeren, immers de tijd van vrijblijvendheid is voorbij.

  6. Denkt het college dat mogelijk het Ondernemersfonds hier een actieve rol in kan vervullen?

  7. Indien vraag 6 positief is beantwoord, is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met het Ondernemersfonds.

  8. Uit onderzoek in Antwerpen blijkt dat winkels door het sluiten van hun deuren 37% bespaarden op hun aardgasverbruik. Is het college op de hoogte van deze besparing?

  9. Is het college bereid om ook andere energieverspillende praktijken tegen het licht te houden, zoals een openluchtijsbaan bij +10°C of dag- en nachtverlichting laten branden in (kantoor)panden van gemeente en bedrijfsleven?


10. Bent u van mening dat de gemeente in deze een voorbeeldfunctie heeft?

11. Kan het college een lijst opstellen van maatregelen die bijdragen aan het op korte termijn terugdringen van energieverslindende bronnen en activiteiten.

Indiendatum: 6 apr. 2022
Antwoorddatum: 12 mei 2022

https://www.limburger.nl/cnt/d...


Vraag 1

Hoe denkt het college over open winkeldeuren en terras-verwarmers? Kan dat nogin deze tijd?

Antwoord

Het College vindt dat bewust omgaan met energie een opgave is voor ons allemaal. Daarbij hoort ook dat het verbruik van energie nodig is voor het kunnen uitoefenenvan economische activiteiten. De ondernemer maakt hierin een afweging tussennoodzaak, opbrengsten en dat wat maatschappelijk acceptabel is.

Vraag 2

Kunnen er regels worden ingevoerd om vanwege de oorlog en terwille van het klimaat energieverspilling tegen te gegaan?

Antwoord

Er geldt een landelijk wettelijk kader voor energiebesparing bij bedrijven, te weten het Activiteiten-besluit milieubeheer. Het Activiteitenbesluit kent een informatieplicht en een energiebesparingsplicht voor bedrijven type A (o.a. detailhandel) en type B (o.a. horecabedrijven) die per jaar meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) verbruiken. Voor deze bedrijven geldt de vierjaarlijkse verplichting om het e-loket van RVO in te vullen. De bedrijven zijn daarnaast verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing zijn voor 19 bedrijfstakken de
energiebesparende maatregelen uitgewerkt die een terugverdientijd van 5 jaar of
minder hebben. Voeren bedrijven deze maatregelen uit, dan voldoen zij aan de
energiebesparingsplicht. Omdat de voorschriften van het Activiteitenbesluit
rechtstreeks werkend zijn, is voor de daarin geregelde onderwerpen een
aanvullende regeling op decentraal niveau niet nodig.

Vraag 3
Ondernemingen zijn verplicht op basis van de Wet Milieubeheer
energiemaatregelen te treffen die zichzelf binnen vijf jaar terug verdienen. De
gemeente ziet toe op toepassing van de wet. Hoeveel bedrijven zijn de afgelopen 2
jaar gecontroleerd op naleving van energiemaatregelen uit de Wet Milieubeheer?

Antwoord
Het aspect energie is onderdeel van de planmatig uit te voeren periodieke controles
die worden uitgevoerd door de gemeente en RUD Zuid-Limburg. De frequentie van
de periodieke controles is bepaald in het vigerende handhavingsbeleid en het
werkprogramma van RUD Zuid-Limburg.
Deze frequentie is afhankelijk van de aard en omvang van de milieuaspecten
binnen een bedrijf.
Naast de periodieke controles worden in het kader van de projecten Vue 1/2 en
PALET aanvullende controles uitgevoerd, specifiek voor het onderdeel energie.
Hiermee wordt versneld uitvoering gegeven aan de controle op verplichte
energiebesparende maatregelen.
De volgende aantallen controles zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd:
- 2020: 209
- 2021: 244

Vraag 4
Is bij dergelijke controles ook gekeken naar openstaande deuren? Wat gaat het
college doen om de naleving van de Wet Milieubeheer inzake de energiebesparende
maatregelen beter te controleren?

Antwoord
Voor horecabedrijven en detailhandelsbedrijven die boven de drempelwaarden uit
het Activiteiten-besluit uitkomen, zijn in de Erkende Maatregelenlijsten maatregelen
ten aanzien van openstaande deuren opgenomen. Deze maatregelen hebben geen
betrekking op de toegangsdeuren die door klanten worden gebruikt, maar betreffen
de transportdeuren, rolpoorten, sectionaalpoorten en kanteldeuren ten behoeve van
het laden en lossen van goederen. Daar waar tijdens controles blijkt dat erkende
maatregelen ten aanzien van openstaande (transport e.a.)deuren van toepassing
zijn, wordt gecontroleerd of deze zijn uitgevoerd. Het controleprogramma van 2022
voorziet in periodieke milieucontroles waarbij aandacht uitgaat naar de naleving
van de informatieplicht en de energiebesparingsplicht.

Vraag 5
Indien vraag 3 en 4 niet van toepassing zijn: Gemeenten kunnen zelf regels
invoeren om winkeliers uiteindelijk te verplichten de deuren te sluiten. Deze regels
die gelden voor het al dan niet geopend mogen houden van winkeldeuren, zijn
opgenomen in de Woningwet (inclusief het Bouwbesluit 2012) en de Wet milieube-heer (inclusief het Activiteitenbesluit). Is het college bekend met deze regels? En zo
ja/nee, is het college bereid om deze regels in te voeren, immers de tijd van
vrijblijvendheid is voorbij.

Antwoord
Het College is bekend met de door u genoemde regels en zoals aangegeven in
antwoord op vraag 3 en 4 wordt op de naleving hiervan toegezien.

Vraag 6
Denkt het college dat mogelijk het Ondernemersfonds hier een actieve rol in kan
vervullen?

Antwoord
Een van de focusgebieden van het Ondernemersfonds is duurzaamheid, dit naast
veilig, mooi, bruisend en ondernemend. Dit geeft aan dat het fonds hier voor
zichzelf een rol ziet.

Vraag 7
Indien vraag 6 positief is beantwoord, is het college bereid om op korte termijn in
gesprek te gaan met het Ondernemersfonds.

Antwoord
Het College zal uw signaal doorgeven aan het Ondernemersfonds.

Vraag 8
Uit onderzoek in Antwerpen blijkt dat winkels door het sluiten van hun deuren 37%
bespaarden op hun aardgasverbruik. Is het college op de hoogte van deze
besparing?

Antwoord
Wij hebben kennis genomen van deze besparing.

Vraag 9
Is het college bereid om ook andere energieverspillende praktijken tegen het licht
te houden, zoals een openluchtijsbaan bij +10°C of dag- en nachtverlichting laten
branden in (kantoor)panden van gemeente en bedrijfsleven?

Antwoord
De gemeente en RUD Zuid-Limburg controleren op de landelijk geldende
verplichtingen op grond van het Activiteitenbesluit. Bedrijven die vallen onder de
informatieplicht energiebesparing worden periodiek bezocht. Wanneer Erkende
Maatregelen op het bedrijf van toepassing zijn (zoals bijvoorbeeld het onnodig laten
branden van verlichting), dan wordt daarop gecontroleerd.

Vraag 10
Bent u van mening dat de gemeente in deze een voorbeeldfunctie heeft?

Antwoord
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie.

Vraag 11
Kan het college een lijst opstellen van maatregelen die bijdragen aan het op korte
termijn terugdringen van energieverslindende bronnen en activiteiten.

Antwoord
Deze maatregelen zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijsten
energiebesparing, die gelden voor 19 bedrijfstakken. De Erkende Maatregelenlijsten
energiebesparing zijn te raadplegen via
www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-
maatregelen.