Monde­linge vragen Géron cs Uitzending BNNVARA Opstan­de­lingen – ‘Onge­hoord in Heerlen’


Indiendatum: 23 jun. 2021

Met enige verbazing c.q. verbijstering hebben voornoemde partijen gekeken naar de uitzending “Ongehoord in Heerlen”. De houding van de gemeente heeft ons er toe gebracht om bijgaande vragen te stellen.

Vraag 1) Wanneer en hoe nam u kennis van genoemde uitzending getiteld ‘Opstandelingen - Ongehoord in Heerlen’? Welke conclusies en/of lering trekt u hieruit en wat doet of gaat u hiermee doen?

Vraag 2) Hoe en wanneer hebt/had u in deze contact met bewoners van de Voskuilenweg en andere direct betrokkenen? Hoe - en per wanneer- maakt u er werk van om de relatie en het geschonden vertrouwen te herstellen en geduide verbeterpunten optimaal op te pakken en in praktijk te brengen?

Vraag 3) Wat is het standpunt van het college inzake burgerparticipatie, en op welke wijze geeft u hier vorm aan?

Hoogachtend,

Eliane Géron

Partij voor de Dieren

H. Verreck (PvdA)
R. Leers (Hart-Leers)
J. Horssels (PHB)
Stadspartij Heerlen

Indiendatum: 23 jun. 2021
Antwoorddatum: 23 jun. 2021

Vraag 1) Wanneer en hoe nam u kennis van genoemde uitzending getiteld ‘Opstandelingen - Ongehoord in Heerlen’? Welke conclusies en/of lering trekt u hieruit en wat doet of gaat u hiermee doen?

Het antwoord is: We zijn in januari benaderd door het programma om mee te werken aan deze uitzending. Gezien de bekende insteek van het programma zijn er nogal wat gemeenten die medewerking weigeren. Wij hebben er nadrukkelijk voor gekozen om wel mee te werken. Wij duiken niet. Hetgeen heeft geresulteerd in een interview met mij op 11 februari, dat bijna tweeënhalf uur geduurd heeft. In de uitzending die we op 17 juni hebben gezien, zijn hier uiteraard slechts flarden van uitgezonden. Niet uitgezonden is bijvoorbeeld alles wat is gezegd over de zorgvuldige selectie van alle locaties, waaruit uiteindelijk het Gasthuis is voortgekomen.

Evenmin is mijn betoog uitgezonden dat de dakloosheid in Heerlen is afgenomen, terwijl deze landelijk is verdubbeld. Dit komt onder andere doordat wij in Heerlen per definitie lastige locatiekeuzes na een zorgvuldige voorbereiding wel doorzetten en aldus tot resultaten komen.
De beweringen rond een informatiebijeenkomst zijn door het programma regelrecht verdraaid. Deze was in april 2020 al voorbereid, maar mocht toen vanwege corona niet doorgaan. In plaats daarvan heeft op 6 mei een kleinschalig fysiek overleg met een afvaardiging van de bc Voskuilenweg plaatsgevonden. Op 15 september, toen het mocht, heeft daarna wel een inloopbijeenkomst op locatie plaatsgevonden. Daar heeft de bewonerscommissie overigens de stapel uitnodigingen terugbezorgd. Veel andere omwonenden die de inloopbijeenkomst bezochten, reageerden wel positief.

Ook heeft het programma de omwonenden die een andere positievere benadering van het Gasthuis hebben - dat zijn er heel veel - kennelijk willens en wetens genegeerd. Het valt onder de journalistieke vrijheid dat het programma heeft gekozen voor haar benadering en voor de in onze ogen eenzijdige selectie van wat wel of niet gebracht is.

Wij staan voor de keuzes die zijn gemaakt en voor de verantwoordelijkheid die wij hebben genomen. Daardoor zijn het Gasthuis en andere voorzieningen gerealiseerd, die onvergelijkbaar veel beter zijn dan de oude dno De Klomp, zowel voor de bewoners als voor de omgeving. Dat verandert niet door de uitzending.

Wat we achteraf betreuren is dat we de aanvankelijke toezegging aan de omwonenden van De Klomp over verhuizing per 1 oktober 2020 om diverse redenen niet hebben kunnen realiseren. We begrijpen de emoties die in de uitzending blijken. Deze zijn bij keuzes voor opvanglocaties altijd aan de orde. En zouden ook bij iedere andere plek zijn gekomen. We blijven van mening dat we een zorgvuldig selectieproces voor de keuze van de locatie hebben doorlopen. Als we voorafgaand aan ons besluit eerst de buurt hadden gevraagd, dan zegt altijd een aantal buurtbewoners: nee. Besluiten we dan toch voor die locatie te kiezen, dan is de frustratie van de mensen nog groter. Zien we van de locatie af, dan zou een minder geschikte plek moeten worden gekozen, waarbij ook weer een aantal buurtbewoners nee zal zeggen. Het verleden heeft - zoals ik in de uitzending aangaf - laten zien dat het dan heel lang gaat duren voor er iets gerealiseerd zou kunnen worden. De Klomp zou dan nu nog steeds bestaan. Dat is een situatie die door de raad bij het vaststellen van de Regiovisie voor opvang en beschermd wonen in 2018 al als onwenselijk werd bestempeld.

Vraag 2) Hoe en wanneer hebt/had u in deze contact met bewoners van de Voskuilenweg en andere direct betrokkenen? Hoe - en per wanneer - maakt u er werk van om de relatie en het geschonden vertrouwen te herstellen en geduide verbeterpunten optimaal op te pakken en in praktijk te brengen?

We hebben het bewonerscomité in het afgelopen jaar steeds alle informatie verstrekt die voorhanden was. Ik ben zelf vier keer met hen in gesprek geweest, op 6 mei en 15 september 2020, op 24 februari en op 7 april van dit jaar. De burgemeester is ook onlangs nog bij hen op bezoek geweest. Ze hebben sedert juni vorig jaar in talloze raadscommissies ingesproken, waarbij raadsleden en het college telkens op hun argumenten zijn ingegaan. Er hebben talloze ambtelijke contacten plaatsgevonden. Ook is een grote hoeveelheid brieven en mails beantwoord en zijn er naar aanleiding van een wob-verzoek stukken verstuurd.

We hebben het bewonerscomité meermalen uitgenodigd om aan te sluiten bij de beheerscommissie. Gisteren was de eerste bijeenkomst van de beheerscommissie sinds de opening van het Gasthuis, waarbij de conclusie was - ook van de bewoners uit de omgeving van het Gasthuis - dat het goed gaat, binnen en buiten. Helaas was het bewonerscomité daar niet aanwezig. Wij hopen dat ze alsnog bereid zullen zijn om aan te sluiten, want de beheerscommissie is bij uitstek de plek om verbeterpunten die zich voordoen aan de orde te stellen. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden, zoals aangegeven in het beheersplan, om problemen te melden.
Daarnaast kan ik ook nog melden dat vorige week de zusters van Huize de Berg aan de overkant op bezoek zijn geweest. Ze hebben een mand met lekkers gebracht. Ze hebben een inzameling gehouden voor de bewoners van het Gasthuis. Het is de afspraak dat de bewoners van het Gasthuis een tegenbezoek brengen aan de zusters van Huize de Berg, waarbij ze cake zullen meenemen. Dit is ter illustratie dat zeker niet alle omwonenden er zo over denken als in de uitzending is gepresenteerd.

Vraag 3) Wat is het standpunt van het college inzake burgerparticipatie, en op welke wijze geeft u hier vorm aan?

Wij vinden burgerparticipatie uiteraard belangrijk. Dat is dan ook vastgelegd in de door de raad vastgestelde Nota burgerbetrokkenheid. Daarin en ook in de spelregels van de Nationale Ombudsman staat ook de mogelijkheid om in bepaalde gevallen te kiezen voor het alleen informeren van burgers als daar redenen voor zijn en wij daar duidelijk over zijn.

In de Visienota die door de raad unaniem is vastgesteld, staat hier letterlijk het volgende over: "Bij een aantal zaken, waaronder openbare orde en veiligheid of het vangnet in het sociaal domein, moet de gemeente de rechten van individuele burgers op een toereikend niveau kunnen garanderen. Bij zaken als deze staan we zelf als gemeente aan de lat en schromen we niet om onze rol op een duidelijke en transparante manier te pakken. Bij deze zaken blijven we een regulerende overheid. Met andere woorden: de gemeente beslist." Dit was een citaat uit de raadsnota die unaniem door de raad is vastgesteld.

Tot zover, voorzitter.