Kinder­ar­moede


22 januari 2018

In Heerlen wordt er veel gesproken over kinderarmoede. Zo werd er al in 2015 een conferentie gehouden over kinderarmoede, georganiseerd door de gemeente Heerlen. Kinderombudsman Marc Dullaert zei op deze conferentie: "cijfers zijn geduldig, terwijl de situatie van de kinderen zo snel mogelijk moet worden aangepakt" Niet alleen het financiële, maar ook het sociale aspect is een last voor de kinderen. De Kinderombudsman spoorde iedereen aan om deze kinderen goed in beeld te krijgen. Het kindpakket, een initiatief van de Kinderombudsman uit 2014, werd sindsdien ook in Heerlen overgenomen en toegepast.

Blijkens onderzoek naar kinderarmoede in Limburg door Judith Janssen, verslaggever bij mediagroep Limburg, leeft 17 % van de Heerlense kinderen (2200 kinderen) onder de armoedegrens. De PvdD wil graag helderheid over het feit, dat er in 2018 nog steeds duizenden kinderen in armoede leven in onze stad.

Hoe zijn de rijksgelden besteed, hoe is in de dagelijkse praktijk het kindpakket toegepast en waarom lukt het blijkbaar niet om de kinderen die in armoede opgroeien, te bereiken?

We weten, dat er ook al andere, niet-gemeentelijke initiatieven bestaan, maar sluiten deze samen met het kindpakket wel voldoende aan bij wat kinderen nodig hebben ?

Op basis van de cijfers van genoemd onderzoek rijst het vermoeden, dat een en ander te weinig gestructureerd is en dat er zo nog veel kinderen (en ouders) niet worden bereikt. Het is belangrijk dat (ouders van) kinderen die hulp nodig hebben hier op een laagdrempelige en begrijpelijke manier toegang tot krijgen.

Kinderrechten zijn vastgelegd in het VN Kinderrechtenverdrag. Het is een gezamenlijke plicht ouders en overheid om te voorkomen dat kinderrechten geschonden worden.

In 2013 verscheen het "Rapport Kinderen in Armoede" door de Kinderombudsman. Op pagina 9, punt 5 van de aanbevelingen staat het volgende:

" De Rijksoverheid dient de gemeenten gericht aan te sporen en aan te spreken, gezien haar verplichting voortvloeiend uit het Kinderrechtenverdrag.
Nederland heeft het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Daaruit vloeit de verplichting voort om ook op de implementatie van het kinderrecht op een toereikende levensstandaard in Nederland toe te zien. Vanuit deze verantwoordelijkheid dient het Rijk, die haar armoedebeleid grotendeels heeft gedecentraliseerd, gemeenten gericht aan te spreken op hun taak om kinderen lokaal te voorzien van een toereikende levensstandaard."

Daarom wil PvdD dat er een regionale Kinderombudsman wordt aangesteld.

Lijsttrekker Pascale Plusquin: “ Met een regionale Kinderombudsman beogen we een beter gestructureerde hulp en borgen we de kinderrechten. Zo worden kinderen beter in staat gesteld zich ten volle te ontwikkelen. Blijven we nu op onze handen zitten, dan zadelen we de toekomstige generatie op met grote gevolgen van problemen die we nu niet durven aan te pakken. ”

De PvdD wil de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen overwegen en de discussie hieromtrent initiëren. Een basisinkomen kan de bescherming van de waardigheid van alle mensen garanderen. De PvdD Heerlen wil in dit kader, dat Heerlen een proef gaat doen met het basisinkomen om zo de kwaliteit van leven van met name de gezinnen die onder de armoedegrens leven, te verbeteren. Tevens kan dan worden onderzocht of en hoe dit leidt tot initiatieven die maatschappelijke waarde hebben en tot participatie van mensen die nu vaak aan de zijlijn staan.

6 Maart organiseren wij een vrij toegankelijke lezing over het basisinkomen.

Uit het verkiezingsprogramma, Plan B, van de Partij voor de Dieren Heerlen:

De gemeente heeft als taak een aangename samenleving mogelijk te maken voor mens en dier. Een veilige omgeving waarin mensen de moed en de invloed hebben om de veranderingen te bewerkstelligen die het leven voor iedereen prettiger maken.

Het gemeentebestuur stelt veelal niet de belangen van de bewoners voorop, maar korte termijn economische belangen. Dat moet anders. De gemeente hoort er te zijn voor haar inwoners en niet andersom.

Wat wil PvdD in Heerlen doen om de armoede terug te dringen:

 • In Heerlen komen meer mogelijkheden voor biologische stadslandbouw, voedselbossen, volkstuinen, fruitbomen, en -struiken.
 • De gemeente wijst scholen op hun verantwoordelijkheid om gezonde voeding aan te bieden aan hun leerlingen.
 • De gemeente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, zoals alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.
 • Verschillen tussen gemeenten in het aanbod en de kwaliteit van jeugdzorg zijn onaanvaardbaar. De gemeente verzekert zich ervan dat voor inwoners van Heerlen het aanbod van jeugdhulp van goede kwaliteit is. De gemeente zorgt voor voldoende behandelplekken voor kinderen in nood.
 • De gemeente investeert in signaleringsnetwerken per buurt om eenzaamheid, verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting op te sporen.
 • Armoede wordt onder andere bestreden door goede tijdige en preventieve schuldhulpverlening en ondersteuning van de voedselbank.
 • De gemeente stelt een gemeentelijke / regionale Kinderombudsman aan.
 • Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben.
 • Kinderrechten worden nageleefd en de ondersteuning aan kinderen en jongeren vanuit verschillende regelingen sluit goed op elkaar aan.
 • De gemeente bekijkt de mogelijkheid om deel te nemen aan een pilot met het basisinkomen.
 • De gemeente stimuleert deelname aan kunst, cultuur en sport, in het bijzonder voor doelgroepen die hiervan weinig gebruik maken, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen.