Motie Plusquin/Géron Onderzoek naar hoogte honden­be­lasting


26 juni 2019

De raad van Heerlen bijeen in openbare vergadering d.d. 26 juni 2019;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Overwegende dat:
- Het heffen van hondenbelasting lang geleden werd ingevoerd om hondsdolheid te bestrijden en als wegenbelasting voor hondenkarren;
- Genoemde doelen heden ten dage niet meer van toepassing zijn;
- Gemeentes vrij zijn om te bepalen óf en hoeveel hondenbelasting zij heffen en dit mogen uitgeven aan allerhande bestemmingen;
- De hondenbelasting in Heerlen tot de hoogste in Nederland behoort;
- In Heerlen relatief veel arme mensen wonen en Heerlen hoog scoort op onveiligheid en gevoelens van eenzaamheid;
- Het houden van een hond als huisdier veel positieve gevolgen heeft, zoals het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel, het tegengaan van eenzaamheid, het verhogen van de gezondheidsstatus en het verhogen van het gevoel van veiligheid;

Van mening zijnde dat:
- Het voor inwoners van Heerlen duidelijk moet zijn waaraan hun belastinggeld wordt besteed;
- Het hondenbezit in Heerlen niet per definitie moet worden teruggedrongen maar dat problemen veroorzaakt door (een verkeerde omgang met) honden als zodanig moet worden aangepakt;
- Hondeneigenaren onevenredig veel meebetalen aan de post algemene middelen of aan het begrotingstekort;

Verzoekt het college om:
- Te onderzoeken of in Heerlen de hondenbelasting kan worden afgeschaft, of tenminste kan worden teruggebracht tot hetgeen noodzakelijk is om voorzieningen voor honden aan te brengen of te onderhouden.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Eliane Géron

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen