Motie Géron Schaf de honden­be­lasting Heerlen af


30 juni 2021

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op woensdag 30 juni 2021;

Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;

Constaterende dat:

 • Hondenbelasting langgeleden werd ingesteld om hondsdolheid te bestrijden, het aantal zwerfhonden terug te brengen en als transportbelasting voor hondenkarren;
 • Honden tegenwoordig gehouden worden als gezelschaps- of waakdieren;
 • Gemeenten vrij zijn om te bepalen óf zij hondenbelasting heffen, hoe hoog deze is en aan welke bestemmingen zij deze mogen uitgeven;
 • De hondenbelasting in de gemeente Heerlen tot de hoogste in Nederland behoort;
 • In Heerlen relatief veel mensen wonen die financieel moeilijk rondkomen en Heerlen hoog scoort op gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid;

Overwegende dat:

 • De redenen voor het heffen van hondenbelasting tegenwoordig niet meer relevant zijn;
 • Gemeenten niet verplicht zijn om hondenbelasting te heffen;
 • In Heerlen meer dan 61% van de inkomsten uit de hondenbelasting besteed wordt aan doelen die niets met honden te maken hebben;
 • Heerlense hondeneigenaren daardoor onevenredig veel meebetalen aan de post algemene middelen of aan het begrotingstekort;
 • De OZB slechts gering hoeft te worden verhoogd om het verlies aan inkomsten uit hondenbelasting te compenseren;
 • Het houden van een hond als huisdier veel positieve gevolgen heeft, zoals het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel, het tegengaan van eenzaamheid, het verhogen van de gezondheidsstatus en het verhogen van het gevoel van veiligheid;

Van mening zijnde dat:

 • Hondenbezit niet enkel voor hogere inkomens voorbehouden zou moeten zijn;
 • Het voor ingezetenen van Heerlen duidelijk moet zijn waaraan hun belasting wordt besteed;
 • Hondenbezit in Heerlen niet per definitie moet worden teruggedrongen, maar dat problemen veroorzaakt door (een verkeerde omgang met) honden als zodanig moeten worden aangepakt;

Verzoekt het college mitsdien:

 • Te onderzoeken welke (financiële) consequenties exact zouden volgen uit het afschaffen van de hondenbelasting per 1 januari 2022;
 • Tevens na te gaan op welke wijze de inkomstenderving voor de gemeente Heerlen gecompenseerd zou kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag,

Eliane Geron

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, PvdA, Hart-Leers, SP, Partij Hoensbroeks Belang

Tegen

GroenLinks, D66, Ouderen Partij Heerlen, CDA