Motie Géron Ruimte voor Dieren­wel­zijns­beleid


3 november 2021

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op woensdag 3 november 2021;
Gelet op artikel 28 van het Reglement van Orde van de raad;
Ad agendapunt 2, vaststellen begroting 2022;

Constaterende dat:

  • Burgers steeds vaker een beroep doen op gemeenten vanwege sterke betrokkenheid bij dieren en hun welzijn;

  • Steeds meer gemeenten vinden dat dierenwelzijn een thema is waar zij integraler op willen handelen;

  • Dierenwelzijn raakt vele beleidsterreinen, gemeenten hebben meer taken gekregen van het Rijk waardoor ze meer maatregelen kunnen of moeten treffen die dieren raken;

    Overwegende dat:

Er weliswaar sprake is van beleid m.b.t. dierenwelzijn bij de gemeente Heerlen;

Dit beleid echter versnipperd door de organisatie loopt;

Er geen overkoepelend beleid is m.b.t. dierenwelzijn;

Er geen vaste medewerker met dit beleid is belast;

Draagt het college mitsdien op om:
- Vóór de begroting van 2023 een nota dierenwelzijnsbeleid inclusief bijbehorende middelen gereed te hebben;

  • Vóór de raadsvergadering van januari 2022 de uitgangspunten m.b.t. dierenwelzijnsbeleid aan de raad voor te leggen;

  • Binnen de bestaande formatie 0,2 fte ruimte te maken voor een vast aanspreekpunt m.b.t. het dierenwelzijnsbeleid.

    Elian Géron

  • Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Unaniem

Tegen