Motie Géron: Maan ABP tot verstandige pensi­oen­in­ves­te­ringen


26 mei 2021

De gemeenteraad van Heerlen, bijeen in openbare vergadering d.d. 26 mei 2021;

Ex artikel 28 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Constaterende dat:

- De gevolgen van de klimaatcrisis steeds erger worden;

- De huidige generatie de laatste generatie is die klimaatverandering tegen kan gaan om de aarde leefbaar te houden voor de huidige, en de generaties na ons;

- De fossiele industrie één van de grootste veroorzakers van de klimaatcrisis is;

- Het ABP de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord onderschrijft om tot een beperkte opwarming van de aarde te komen;

- Het ABP, het pensioenfonds van overheid en onderwijs, €17.4 miljard pensioengeld investeert in fossiele industrieën;

- In 2022 het nieuwe beleggingsbeleid van het ABP vastgesteld wordt;

Overwegende dat:

- De Hoge Raad alle overheidslagen in Nederland oproept om te verduurzamen;

- Ook de gemeente Heerlen alle zeilen bij moet zetten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en in lijn te brengen met de klimaatdoelen, dus ook voor haar ambtenaren;

- Het ABP de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord niet zal halen zolang het blijft investeren in fossiele industrieën;

- Het Internationaal Monetair Fonds en de Nederlandsche Bank waarschuwen voor de financiële risico’s van het investeren in fossiele industrieën, aangezien deze snel hun waarde kunnen verliezen;

- Het ABP daardoor grote financiële risico’s neemt met pensioengelden van Heerlense gemeenteambtenaren;

- Het rendement van het pensioenfonds niet achteruitgaat door te investeren in hernieuwbare energie;

- Gemeenteambtenaren zelf hard werken aan een klimaatneutrale samenleving, en een ruime meerderheid van hen een duurzaam pensioen wil;

- Verscheidene Nederlandse gemeentes het desinvesteren van het ABP in fossiele industrieën bepleiten;

Van mening zijnde dat:

  • Het ABP als pensioenfonds voor gemeenteambtenaren een voorbeeldfunctie heeft;
  • Het een goed signaal zou zijn als juist het ABP als pensioenfonds zou investeren in hernieuwbare energie;

Roept het college van burgemeester en wethouders op om:

- Nog in 2021 bij het ABP erop aan te dringen om versneld te desinvesteren in fossiele industrieën;

- Desinvesteren van het ABP in fossiele industrieën ook bij de VNG te bepleiten om met gemeentes tot een gezamenlijke boodschap te komen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Elian Géron

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

D66, GroenLinks, SP, PvdA, Ouderen Partij Heerlen, Hart-Leers, Partij Hoensbroeks Belang, CDA, VVD