Inbreng Géron Kader­brief 2021


30 september 2020

Voorzitter. Er is heel hard gewerkt, in het bijzonder dit jaar, om zo meteen de cijfers op tafel te krijgen voor de Begroting 2021. Pas op de plaats maken, maar ook keuzes maken. Ik denk dat dit het belangrijkste is. Op de voorliggende "kaderbrief" willen wij ons commentaar laten horen. We lezen: "Voor het Begrotingsjaar 2021 zal veel afhangen van de coronapandemie". Het Centraal Planbureau verwacht dat de werkloosheid zal stijgen in 2021 tot 7% à 10%. Deze verwachting is praktisch een gegeven en niet echt een mysterie. Daarom is mijn vraag: wordt hier in de aanstaande begroting rekening mee gehouden en hoe wordt hierop ingespeeld?

Vervolgens woorden als "focus op onze eigen ambities in de stad houden" en "blijven sturen op resultaten". Dat blijkt niet uit het volgende. We krijgen van de provincie op onze donder, omdat we de planning van de projecten niet op orde hebben. We hebben blijkbaar een goed apparaat dat subsidies kan aanvragen, maar verder hebben we onze zaakjes niet op orde. Wat wij als Partij voor de Dieren onverteerbaar vinden, is dat wij als raad niet of te laat worden geïnformeerd, zoals later bij agendapunt 10 aan de orde komt.

Dan JENS. Met de samenwerkende organisaties is een lumpsumregeling afgesproken. In de praktijk blijkt dat hier flinke tekorten optreden. De niet-geselecteerde zorginstellingen schreven een brief met de strekking: als wij hadden geweten dat er uiteindelijk een veel groter bedrag zou worden betaald, hadden wij ook ingeschreven. De vraag is of het contract met JENS juridisch houdbaar is. We wachten met spanning het resultaat af van het gesprek met de andere zorginstellingen, dat in oktober zal plaatsvinden. Hoe gaat de bekostiging van JENS er in 2021 en 2022 uitzien? Hoeveel geld wordt erbij gelegd? Graag een antwoord.

"2021, het jaar van de mijlpalen", zo staat te lezen. De intercityverbinding met Aken: men rekende op 30.000 à 40.000 passanten per dag, een internationaal knooppunt met die intercityverbinding, maar zelfs 10.000 passagiers per dag is een overmoedige schatting. We hebben geen zicht op de toename of afname van het aantal treinreizigers sinds 2010. Hoe denkt het college hard te kunnen maken dat die verbinding via Heerlen naar Aken er komt?

Dan de lokale inclusieagenda: Het manifest ‘Iedereen doet mee’ is afgelopen donderdag ondertekend. Hoe gaan we dit laten slagen? Hoe is het met de aansturing? Is er financiële ruimte voor een projectleider? Verder staat in de kaderbrief geen enkele vermelding over de rode draad van klimaat en duurzaamheid, inclusief de daarbij behorende uitgaven. We verkeren in een spoedgeval voor wat betreft klimaat. 13.000 wetenschappers spraken in 2019 van een 'climate emergency'. Sorry, maar de meeste van deze mensen spraken geen Nederlands. Beide, klimaatcrisis en pandemie, zijn mede een gevolg van de menselijke bemoeienis met natuur en dieren, bijvoorbeeld het kappen van het regenwoud, CO2-uitstoot, stikstofcrisis, bio-industrie en ga nog maar even door. De enorme waarde die aan een groeiende economie wordt gehecht, is daar debet aan. Klimaat behoort niet een agendapunt tussen alle andere te zijn, omdat het hier om het leven van mens, dier en natuur gaat. Klimaat is geen nevenverschijnsel. Het is een voorwaarde voor ons bestaan, dat schreeuwt om daadwerkelijk integraal beleid.

Over de noodzakelijke energieomslag valt geen woord te lezen. Hoe zit het met de prestatieafspraken met de woningcorporaties? Wanneer gaan we energiecoöperaties helpen aan grote daken? Zij zijn geen concurrent van het zonnepanelenproject. Zij stellen Heerlenaren in de gelegenheid om te participeren middels stemrecht en het laten delen in opbrengsten.

De Partij voor de Dieren verwacht van het college veel meer openheid naar de raad, een duidelijke prioritering van thema's en een heldere blik naar de jaren die voor ons liggen.

Dank u.

Interessant voor jou

Inbreng Géron Vaststellen regiovisie GIA Zuid Limburg: aanpak geweld in afhankelijkheid 2019 - 2022

Lees verder

Inbreng Géron Verhogen investeringskrediet Christus Koningkerk Vrieheide (CKK)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer