Inbreng Géron BSGW


29 september 2021

BsgW - altijd weer onderwerp van discussie. Het Rekenkamerrapport is deels goed, we zijn content dat het er ligt. Maar nu verder: Deze GR wordt groter en groter.

Waar ligt de meerwaarde van de BsGw? Bestuurlijk en ambtelijk wordt de meerwaarde erkend. Voor raadsleden is dat beeld minder eenduidig. Er is geen echte nulmeting gedaan die gebaseerd is op gevalideerde gegevens. De individuele inbreng gemeenten is beperkt en die invloed wordt beperkter en beperkter met het streven naar kostenbesparing en uniformiteit. Is dat wat we uiteindelijk willen, minder invloed meer gelijke kappen?

Partij van de Dieren stelt een vergelijkend onderzoek voor, omdat in dit rapport veel gebaseerd is op onderbuikgevoel en niet op cijfers: Er moet duidelijk boven tafel komen wat het beeld is als Heerlen het innen van de gemeentelijke belastingen zelf ter hand gaat nemen en wat de invloed is op zowel op de kwaliteit en de dienstverlening als op het kostenplaatje.

Dit staat niet opgenomen bij de aanbevelingen van de rekenkamer aan het college. PvdD zou dit graag in cijfers zien omgezet. Komt er steun van de collega’s? Kan het college dit toezeggen?