Inbreng Géron Begroting 2022


3 november 2021

Ik steek van wal met 2 punten ‘Opmerkelijk’:
Het Alg. Burgerlijk Pensioenfonds kondigde vorige week plots aan dat zij geen pensioengeld meer stoppen in ondernemingen die zich bezig houden met olie kolen en gas. Zij willen zich meer en meer richten op bedrijven met ‘slimme ’oplossingen voor de energietransitie.

Wat een ommekeer. Het Heerlense ABP, het op twee na grootste pensioenfonds ter wereld, is hiermee toonaangevend. Eindelijk.
In juni vroegen wij het college het ABP te manen om zich terug te trekken uit fossiele beleggingen, dat viel niet in goede aarde, er was geen steun. Nu is het toch nog goed gekomen!

Actie, actie, actie zegt Rutte op de klimaattop in Glasgow. Eerder zei Greta Thunberg bla bla bla over diezelfde top.
Het lijkt, althans op papier, dat er tot enige actie is besloten: in 2030 zou er echt een einde komen aan de wereldwijde ontbossing.

Elke minuut worden wereldwijd 2400 bomen gekapt, 2400 elke minuut, Een ramp voor de wereld die zich voor onze ogen voltrekt.

Voorzitter, we zouden gezellig over de uitslagen van de voetbalwedstrijd kunnen spreken, maar als raadslid voor de PvdD moet ik hier belangrijkere en zwaarwegendere zaken aan de orde stellen.

We zitten middenin een klimaatcrisis. Fossiele producten zijn letterlijk levensbedreigend voor toekomstige generaties. Toch worden we overspoeld met reclames voor kiloknallers, vliegreizen en nieuwe benzineauto’s. Deze producten staan voor overconsumentisme en kosten veel energie. En dat gaat af van de voor ons nog beschikbare resterende fossiele energie, energie die we hard nodig hebben voor de energietransitie. Met dit soort reclame zouden we moeten stoppen, dat noemen we overconsumentisme. Ziet de wethouder duurzaamheid dit ook zo? En kan hij onderzoeken of dit type reclame in de Heerlense openbare ruimte geweerd kan worden ? Graag een toezegging van de wethouder?

De motivatie voor klimaatbewust handelen zit nog niet tussen de oren van medewerkers en partnerorganisaties van onze gemeente (zo staat het in de begroting). Als overheid moeten wij urgentie voor klimaatbewust handelen laten zien. Ligt er een plan en zo ja welk plan om ons gemeente-team te helpen om in hun acties en plannen alles te toetsen op duurzaamheid? Graag een antwoord van de wethouder.

Circulair beleid voor gemeenten, daar hoeven we niet mee te wachten tot 2050. In een gemeente met circulair beleid bestaat er geen afval meer en worden alle materialen hergebruikt. Op pag. 244 : Wat is bedoeld met hergebruik van gemeentelijke materialen; Een soort marktplaats van straatstenen, grond of bomen, of straatmeubilair ? Wordt al bijgehouden wat Heerlen hergebruikt of doorschuift ? Dan hebben we een wens: willig het verzoek in van de Stadswerkplaats en andere duurzame initiatieven om afgedankt hout gratis te mogen hergebruiken. Het gaat nu grotendeels de RD4 schredder in. Ook wil diezelfde Stadswerkplaats de beschikking krijgen over de in Heerlen ‘noodzakelijk gekapte bomen ’om die in een andere vorm, bijvoorbeeld een bank, terug te brengenin de betreffende wijk.

Voor het overige is de leus van de PvdD: kappen met kappen! Hadden bomen en groen maar een financiële waarde, dan zou het hele groenbeleid er anders uitzien ! Iedere wijk kreeg meteen een tiny forest, goed voor de biodiversiteit, iedere wijk zijn eigen groene long erbij, het zouden allemaal kapitaalgoederen zijn. Groen i.p.v. stenen. Hoe gaat het college het bomenbeleid de komende jaren vormgeven?

De motie schaf de hondenbelasting af dd 30 juni 2021. Diverse gemeenten, recent nog Voerendaal, schaffen de hondenbelasting af omdat hondenbezit straffen met belasting niet meer van deze tijd is, omdat handhaving complex is of omdat zij de lasten voor hun inwoners die een hond hebben willen verlichten.

Wij danken het college voor hun inspanning om te kijken hoe bij afschaffing van de hondenbelasting het gat in de begroting zou kunnen worden gecompenseerd. Het antwoord luidt kort en bondig: afschaffen is niet mogelijk.

Maar waar een wil is, is een weg! Wij concluderen dat het een feit is dat Heerlen de hondenbelasting gaat afschaffen, alleen het moment is nog ongewis, dat wil het college laten afhangen van een bredere gemeentelijke financiële belastingherziening. Als we stoppen met de bijdrage voor MAA hebben we de eerste 100.000 euro al binnen. PvdD roept het college op om zodra afschaffing van de hondenbelasting mogelijk is dat per direct door te voeren. Kan de wethouder dit toezeggen?

3/4 van de Nederlanders vindt het welzijn van dieren belangrijk, dieren zijn onderdeel van het dagelijkse leven. Inwoners doen steeds vaker een beroep op gemeenten vanwege dierenwelzijnsproblemen. Professionals in het sociale domein hebben een belangrijk signalerende functie als het gaat om dierenmishandeling. Bij de inrichting van de openbare ruimte zou natuurinclusief bouwen moeten worden mee genomen. Evenementen met dieren voeren meer tot discussie over de wenselijkheid daarvan in relatie tot dierenwelzijn. Het dierenwelzijnsbeleid en de ambities over dierenwelzijn moeten worden vastgelegd in een beleidsnota. Voor al deze taken is ambtelijke menskracht nodig die er nu er niet is. Daarom dienen wij een motie in om werkcapaciteit voor dierenwelzijn vrij te maken. Hoe ziet de wethouder dit?

De Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk.

  • Vuurwerk dat bij veel dieren op de grond en in de lucht angst en stress veroorzaakt.

  • Elke jaarwisseling lopen mensen letsel op.

  • Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen.

  • Na iedere jaarwisseling is er een berg extra afval die moet worden opgeruimd.

  • Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel geld.

  • Tradities mogen er wel zijn, maar het gaat te ver als mens, natuur of dier eronder lijdt. In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid kunnen we de traditie omvormen naar professionele lichtshows. Gemeenten die naar de toekomst kijken en klimaat en welzijn voor mens, dier en natuur op het netvlies hebben, zijn bezig vuurwerk, al dan niet gefaseerd, af te schaffen.

Voor nu is het nog zo dat Heerlenaren die vuurwerk niet waarderen mogen vertrekken naar vuurwerkvrije vakantieparken, als zij zich dat kunnen permitteren!

Daarbij komt dit jaar weer de druk op de zorg in ziekenhuizen door Covid-19. Wij hopen dat dit laatste een reden is om minstens hetzelfde beleid te volgen als vorig jaar.

Het laatste punt van deze bijdrage
Studiesteun voor studenten met een functiepeberking.
VNG en het ministerie van SZW vroegen in mei al om gemeenten, waar mogelijk, alvast in de geest van het wetsvoorstel en de harmonisatie van bedragen, de individuele studietoeslag voor studenten met een functiebeperkingte verhogen naar € 300 per maand.

Enkele in Heerlen wonende studenten met deze beperkingen de landelijke studentenbond stuurden een oproep naar de griffie. De PvdD heeft contact opgenomen met deze studenten. Sinds 2015 zijn deze studenten afhankelijk geworden van ondersteuning via de gemeente. Zij hebben recht op individuele studietoeslag.

In Heerlen is de toeslag ad (30 Euro/mnd) echter niet populair. Reden hiervoor: de drempel om studietoeslag aan te vragen is te hoog en het bedrag is te gering.

Welke portefeuillehouder is hierover aan te spreken? Onderwijs, Inclusie of Sociaal Domein? PvdD stelt voor om een laagdrempelige gespreksronde te organiseren van studenten met betreffende wethouder(s) zodat de studenten hun eigen verhaal kunnen doen en er uiteindelijk resultaat kan worden geboekt. Graag een toezegging.

De motie uit november 2019 betreffende de Ja’ sticker.

Wie geen sticker heeft, krijgt geen folders en huis-aan-huis-bladen in de bus. Met de JA sticker op je bus ontvang je alles. In nov. 2019 is deze motie aangehouden. De portefeuillehouder wilde de lopende rechtszaak in Amsterdam afwachten. De Hoge Raad heeft de Gemeente Amsterdam in het gelijk gesteld en de JA sticker is toegestaan. Van onze voortvarende wethouder hebben wij begrepen dat ons initiatief van de JA sticker bij de regio Parkstad ligt met de gedachte om de ‘Ja’ sticker Parkstad-breed in te voeren. Wanneer komt hier uitsluitsel over ?

Nu rest mij nog dank te zeggen aan al die aardige goedwillende mensen die deel uitmaken van gemeentelijk team Heerlen, dank voor hun ondersteuning en dat zij het komend jaar vol goede moed samen doorbouwen aan een gesmeerde organisatie.