Bijdrage Plusquin Inves­te­rings­krediet


30 september 2020

Voorzitter,

welkom in Heerlen. In het Heerlen dat de afgelopen maanden onder socialistisch bewind leek te vallen. De democratisch verkozen oppositie werd niet ingelicht; klein gehouden en buiten alle besluitvorming gelaten. En toch, dit was niet eens het ergste… Met deze gang van zaken werden zowel de Gemeentewet, het eigen Heerlense raadsreglement van orde MAAR bovenal: de Grondwet met de voeten getreden!

In art. 125 Grondwet staat het héél duidelijk. “Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad”!
Wij, de raad, bepalen dus wat er in de gemeente gebeurt. En het college heeft dit uit te voeren.
Niet zo verwonderlijk. Wij, de raad, zijn immers het democratisch gelegitimeerd orgaan. En het college is dat niet. Daarom dienen wij (de raad) het college bij de uitvoering te controleren. Zo werkt de democratische rechtstaat. Zo werkt het dualistische stelsel: het college heeft de raad nodig om tot diens taak, de uitvoering, te komen.

Maar in Heerlen ligt dit blijkbaar anders. In Heerlen, beslist het college eigenhandig wat er uitgevoerd wordt. Zonder daarbij het democratisch orgaan in te lichten. Zonder de raad überhaupt iets te laten controleren. Daardoor wordt de raad voor een voldongen feit gesteld.

Normaliter is het als volgt: Ter controle heeft het college de plicht ons (de raad) te informeren. Passief, én actief. Daarbij krijgen we alle info die we nodig hebben (art. 169 lid 2 Gemw.).
In sommige gevallen moet de inlichting zelfs vooraf geschieden.
Maar in Heerlen? In Heerlen wordt de raad gewoonweg niet ingelicht.

Een brief van de provincie verzonden op 1 juli? Deze werd pas op 25 september met ons gedeeld. Na aandringen van de raad. En dan duurde het nog 5 dagen voordat die binnenkwam.
Ter vergelijking: toen ik die brief zelf opvroeg bij gedeputeerde Dritty, had ik hem binnen 2u binnen. Noch de 5 dagen, noch de 3 maanden zijn dan een redelijke termijn te noemen.

Hebben we het ergste dan gehad? Nee: uit een brief van 6/2 blijkt dat het college de stikstofcrisis wilde misbruiken om het eigen uitvoeringsfalen te verdoezelen. Het college werd echter terechtgewezen door de provincie.
Maar het allerergste moet dan nog komen: DE RAAD HEEFT DEZE BRIEF ÜBERHAUPT NOOIT ONTVANGEN. DEZE HEB IK ZELF MOETEN OPVRAGEN. NIET BIJ DE GEMEENTE, MAAR BIJ DE PROVINCIE!! Ondanks het provincieverzoek in februari om de brief met de raad te delen. Blijkbaar weet men daar wel hoe de informatieplicht naar het democratisch orgaan werkt; in Heerlen denkt men kennelijk dat de inlichting via de provincie verloopt.

Voorzitter, voor de PvdD-fractie is het klip en klaar. Deze hele gang van zaken is in strijd met de actieve informatieplicht die het college naar ons toe heeft. Want voorzitter, zeg nou zelf: hoe kunnen wij controleren als wij (de raad) niet eens ingelicht worden?

Voorzitter, waarom wordt de raad niet ingelicht? Waarom wordt het inlichtingsadvies van de provincie genegeerd? Waarom worden stukken achtergehouden? Wat heeft het college te verbergen? Wil het zonder enige vorm van democratische controle allerlei besluiten erdoorheen jassen? Of wil het college de oppositie in de raad dom en klein houden?

De Partij voor de Dieren-fractie is echt verbolgen over deze gang van zaken. Het achterhouden van informatie; de financiële janboel; de te late planning… En dan vragen we ons ook nog af waarom projecten waar geen cofinanciering voor nodig is wél worden meegenomen?

De PvdD Heerlen voelt zich echt met de rug tegen de muur gezet. Daarmee hangt de provinciale subsidie aan een zijden draadje. En wordt niet alleen mijn fractie maar ook de rest van de gemeenteraad onder druk gezet. Ook laat dit geen ruimte voor dat andere recht: het stemmen zonder last.

Dit blijkt eens te meer uit de transcriptie van wethouder Van Zutphen.
De raad moest vóór 30/09 instemmen met het plan; óf een prioritering geven voor het investeringskrediet.
En waarom? Anders heeft de gemeente Heerlen geen toegang tot het geld; en dan gaat het hele feest niet door.

Als wij nu tegen het plan stemmen, worden wij weggezet als spelbrekers.
Terwijl het juist het college is dat alle spelregels, incl. de Grondwet, brak.
Terwijl het college, door allerlei financieringen aan te vragen maar zelf niets te financieren, het spel op safe speelt.
Terwijl het college achterbleef met diens uitvoeringstaak.
Terwijl het college de stikstofcrisis aangreep om tijd te rekken, en dus aan spelbederf deed.

De Partij voor de Dieren-fractie laat zich hier niet voor gebruiken. En wij hopen, de rest van de oppositie met ons. Immers, wij (de raad) staan aan het hoofd van de gemeente. Wij bepalen wat er gebeurt; en controleren vervolgens de uitvoering. Aan beide zijn we niet toegekomen. Dit is de wereld op z’n kop.
Wij houden de wethouder en, gelet op het collegialiteitsbeginsel, het hele college daar verantwoordelijk voor.

Voorzitter, nogmaals welkom in Heerlen.