Bijdrage Géron Kadernota


30 juni 2021

Hier ligt de kadernota voor de begroting 2022. Deze bestaan al uit niet al te ambitieuze plannen gezien het feit dat in 2022 verkiezingen plaatsvinden, maar waarin we onze koers zouden moeten aanhouden. Dan komt er een coalitieakkoord en vervolgens een Meerjarig Bestuurlijk Programma 2023-2027. Maar dat duurt nog wel even, toch?

De dieren, daar beginnen we mee!

Na de zomer dienen wij een initiatiefvoorstel in voor een toekomstige Heerlense Dierenwelzijnsnota, met daarin voorstellen en te maken afspraken en maatregelen die zorgen voor het welzijn van de dieren in onze gemeente. Mensen zijn zich er steeds meer van bewust dat dieren intelligente wezens zijn die gevoelens ervaren. Ook groeit het ongemak over de manier waarop wij als samenleving met dieren omgaan. Met dit initiatiefvoorstel wil de Partij voor de Dieren Heerlen als een diervriendelijke stad. Dierenwelzijn zou een terugkerend en vast onderdeel van het gemeentelijk beleid moeten worden met daarbij een budget voor dierenwelzijnsbeleid.

Hondenbelasting

Liefst zou PvdD zien dat de hondenbelasting in Heerlen wordt afgeschaft. De hondenbelasting is een achterhaald idee. Daar komt nog bij dat die in Heerlen de duurste van heel Nederland is, terwijl Heerlen relatief veel minder draagkrachtigen kent. Wij vinden dat hondenbezit niet enkel voorbehouden zou moeten zijn aan hogere inkomens. Daarom stellen wij voor de hondenbelasting af te schaffen.

We vragen het college om uit te rekenen hoe de misgelopen inkomsten gecompenseerd kunnen worden, en dat op te nemen in de begroting 2022.

Op pag. 12 lezen we verheugd dat: “De route die in 2018 is ingeslagen de goede route was. Het zou vreemd zijn als we dat nu anders zouden zien.”

In 4 jaar gebeurt veel. Duurzaamheid en burgerbetrokkenheid waren rode draden in het coalitieakkoord. In de kadernota staat dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor de komende decennia. Welnu, die tijd hebben we niet meer.

Van het nieuwe IPCC-rapport lekte vorige week de voorlopige versie uit. Het blijkt dat de zorgen over klimaatchaos en met name ook over de kantelpunten (tipping points) veel groter zouden moeten zijn dan eerder gedacht. Het belangrijkste waar kinderen die nu geboren worden mee te maken krijgen is het klimaatprobleem en de gevolgen. Jammer dat de afgelopen jaren burgerbetrokkenheid niet beter is neergezet

Met alle Rijksbijdragen wordt gebouwd en gebouwd om een sterke centrumstad neer te zetten die eer doet aan het glorieuze verleden. We staan voor een belangrijk deel met het gezicht naar het verleden en met de rug naar de toekomst.

Wat hebben we concreet gedaan aan de opgave zoals in Palet 3.0 uitgewerkt. We hebben de handleiding maar hebben we die handleiding opgepakt?

Wij lezen dat de jaarlijkse energierekening in de gemeente Heerlen op zo’n € 193 miljoen wordt geschat. Dan weten we dat er veel geld wegstroomt uit Heerlen naar aandeelhouders elders. Vorig jaar is er een tijdelijk energiecontract afgesloten in Zuid-Limburgs verband met de achterliggende gedachte dat er een eigen lokaal energiebedrijf komt.

Een eigen energiebedrijf zorgt ervoor dat we zelf de prijs voor energie bepalen. Dat we zeker weten dat we hernieuwbare energie gebruiken en dat het geld in de regio blijft, ze kunnen we mede zorgen voor een eerlijkere energietransitie.

Ik pluk enkele voorbeelden uit het palet: het gemeentelijk vastgoed verduurzamen, hoever zijn we gekomen, wat is de planning? Hoever zijn we met de ombouw van de openbare verlichting naar LED? En het primaire onderwijs en de sportaccommodaties wat is daar al gebeurd?

De grote overheidsinstellingen zoals CBS, Belastingdienst welke bijdrage kunnen zij leveren aan de energietransitie of hebben zij dat al gerealiseerd? Op de daken van HSZuyd, OU en Sintermeerten: daar zouden ca 5.800 zonnepanelen kunnen worden geplaatst die 5,08 TJ kunnen opwekken. Wat kan er worden bespaard aan energieverbruik bij al deze instellingen?

Een groene stad, dat is wat we willen. We hadden (of hebben we het nog?) het 1000-bomen plan! Om dit duurzaam tot stand te brengen komt er een procesvoorstel met daarin beschreven welke boomstructuren worden versterkt en hoe daaraan invulling zal worden geven vanaf 2019.

In afwachting van dit plan komt er een moratorium op bomenkap in de openbare ruimte tenzij er sprake is van ziekte of gevaar.” Zo stond het beschreven! Is dit moratorium gerespecteerd? Hoeveel bomen zijn er gekapt? Hoe en wanneer komen die 1000 bomen? Wanneer wordt de geboorteboom (motie PvdD nov ’2020) in de planning opgenomen en uitgevoerd?

Het college is politiek en intern verplicht uitvoering te geven aan deze motie. Daarenboven werd deze unaniem aangenomen door de raad! Wij vragen het college conform de wens van de raad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente om het geboorteboomproject te starten. En dit met terugwerkende kracht te doen voor alle borelingen vanaf 01-01-2021.

Uit het BMP: Meer groen in de stad, bewoners laten meebeslissen en laten meehelpen bij inrichten en onderhouden van groen? Buurtbewoners stimuleren en faciliteren bij mogelijkheden de eigen buurt (extra) te onderhouden. Wat is tot stand gekomen? Zeer onlangs 1 (Prestige)project in het Romeins kwartier misschien.

Onderwijs en gelijke kansen. Pag 8 Kadernota

In het programma ‘onderwijs’ is in het MBP de volgende doelstelling geformuleerd: ‘Ieder kind heeft recht op onderwijs. Onderwijs gaat over het bieden van gelijke kansen aan kinderen, over het ontwikkelen van talenten en over het bestrijden van achterstanden’.

Passend onderwijs is dat wel passend? Hoeveel kinderen vallen erbuiten? Is verlengde schooldag wel passend voor een kind?

Is de wijze waarop dit wordt gedaan de juiste manier? Zijn er resultaten van onderzoeken? Hoe worden gelijke kansen gedefinieerd?

We willen de sociale achterstanden inhalen omdat uit onderzoek blijkt dat onze bevolking relatief ongezond is en een hoge zorg/ondersteuningsvraag kent’. Dit vinden we terug in het investeringsgebied ‘sociaal domein’ maar ook in andere investeringsgebieden zoals ‘wijken en veiligheid’ (leefbaarheid) en ‘economie en werk’ (arbeidsmarktbeleid). En hoe worden die achterstanden ingehaald?

In het laatste programma ‘volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing’ kunnen we een verband leggen met het centrum, de wijken en ook het sociale domein binnen de investeringsgebieden. Is er een onderzoek dat uitwijst welk soort huisvesting we nodig hebben, waar behoefte aan is aan ruimtelijke ordening en vernieuwing?

Een vreemde zin op pag 13: Het gedeelte van de begroting dat beïnvloedbaar is, is dat vaak niet op korte termijn omdat er sprake kan zijn van bestuurlijke en privaatrechtelijke afspraken met tal van organisaties en andere rechtspersonen. Het ontbinden van dat soort afspraken kan alleen via procedures die meestal veel tijd kosten. Graag uitleg waarom wordt dan onze input gevraagd voor de kadernota?

Pag. 16 HEERLEN NOORD: In 2020 is een start gemaakt, samen met het ministerie, om een plan van aanpak op te stellen. We gaan er van uit dat deze stedelijke vernieuwingsaanpak wordt aangehaakt in het coalitieakkoord van de nieuwe regering in 2021 en daarmee in de Rijksbegroting 2022.

EN: Bijvoorbeeld de opgave ‘Heerlen Noord’ bestaat feitelijk uit een sociaal- maatschappelijke en economische agenda die wij als gemeente Heerlen al enkele coalitieperioden hanteren. Dat geldt ook voor de andere genoemde opgaven.

In de aanloop naar het programma ‘Heerlen Noord’ kunnen wij dankzij de Regiodeal en subsidies vanuit het Volkshuisvestingsfonds al middelen inzetten en projecten opstarten in Heerlen Noord die voorsorteren op een integrale Heerlen Noord aanpak. We zijn toch al een paar coalitieperioden bezig! Wat is nu anders, is er onderzoek gepleegd?

Honderden werknemers en tienduizend studenten te huisvesten in het centrum. Dat zou een enorme opsteker zijn voor de dynamiek in het centrum. Ik wil het zien. Gaan we autoverkeer dan bannen uit het centrum

VRAGEN we aan de studenten wat hun visie is over de hoofdopgave voor de stad Heerlen. Organiseer een jongeren burgerpannel en leg hen een aantal vraagstukken voor.

Op pag 17 een heleboel woorden over de omgevingswet. Papier is geduldig. Wanneer nemen we de omgevingswet ter hand! Laten we dit pakketje liggen voor de nieuwe raad? De verkiezingen komen eraan.