Bijdrage Géron Ingelaste raads­ver­ga­dering over DSM


21 september 2021
Voorzitter,

Hoe vaak stoot dit college zich nog aan dezelfde steen? Vorig jaar rond deze tijd stonden wij hier namelijk ook. Toen, waren wij niet ingelicht over het investeringskrediet.

Vandaag staan wij hier dus weer. Deze keer zijn wij niet alleen niet tijdig ingelicht, maar bovendien zijn we ook nog eens verkeerd voorgelicht.

Misschien moet ik het nog eens in herinnering brengen: aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad! De Grondwet is hier heel duidelijk over. En waarom? De raad is in de gemeente het enige democratisch gelegitimeerde orgaan.

Daarom heeft het college de raad nodig om tot diens taak, de uitvoering, te komen. Daarbij spelen wij een controlerende rol. Dan is het dus noodzaak dat wij, de raad, volledig en correct ingelicht worden.

Maar hier in Heerlen, wordt de raad keer op keer buitenspel gezet. Wij worden niet ingelicht, alle informatie wordt onder de pet gehouden. En als er al iets naar buiten komt, blijkt het nog onwaar te zijn ook! Deze gebrekkige informatievoorziening valt het college aan te rekenen!

Voorzitter, beter laat dan nooit maar het hele feitenrelaas is nu wel bekend. Al op 13 maart jl. krijgen zowel de burgemeester als de wethouder te horen dat DSM van plan is om Heerlen te verlaten. En dus niet pas in april, zoals ons in juli werd verteld. In een speciaal daarvoor belegde raadsvergadering, worden wij verkeerd ingelicht! Dáár zijn wij echt verbolgen over.

En toch… de burgemeester begrijpt blijkbaar heel goed hoe wij ons voelen. Hij verwoordt dit zelf misschien nog wel het beste. Twee maanden geleden zei hij in april al voor een ‘voldongen feit gesteld te zijn’. Maar naar later blijkt, was hij dus al in maart op de hoogte van de verhuisplannen.

Wíj zijn het dus die door de burgemeester en de wethouder voor een voldongen feit zijn gesteld. Niet door DSM, maar door ons eigen college! Vier maandenlang heeft u nagelaten ons volledig en correct in te lichten. En als we ingelicht worden, is het nog foutief ook!

Daarmee is niet alleen onze eigen Heerlense reglement van orde, niet alleen de Gemeentewet maar bovenal de Grondwet geschonden.

Voor de Partij voor de Dieren-fractie is het klip en klaar. Deze hele gang van zaken is in strijd met de actieve informatieplicht die het college naar ons toe heeft. Daardoor zijn wij niet aan onze grondwettelijke taak toegekomen, door toedoen van het college.

Waarom heeft de wethouder ons niet ingelicht? Waarom niet in eerste instantie passief, en in juli actief? Waarom zijn wij niet op zijn minst vertrouwelijk ingelicht? Waarom heeft de burgemeester niet eigenhandig voldaan aan zijn plicht om de raad te informeren?

Deze gang van zaken past niet in een democratische rechtstaat. Zo werkt het niet in een dualistisch stelsel.

Daar houden wij de burgemeester, de betreffende wethouder en, gelet op het collegialiteitsbeginsel, het hele college verantwoordelijk voor. Hoe lang denkt dit college nog geloofwaardig en betrouwbaar te zijn?

Immers, in het dualistische stelsel is het vertrouwen van de raad onontbeerlijk. Dit is het vertrouwen dat de uitvoerende macht nodig heeft om aan te blijven. Maar hoe vaak kan een vertrouwensbreuk gelijmd worden?

Voor de zoveelste keer is ons vertrouwen geschonden. Hoe vaak begaat dit college nog dezelfde fout? Hoe vaak blijft actieve én passieve informatieplicht achterwege? Hoe kan het dat we deze keer zelfs verkeerd zijn ingelicht? Hoelang duurt het nog voordat er eindelijk, eindelijk, eindelijk verbetering komt in de informatievoorziening van dit college?

Of eigenlijk kan ik beter zeggen, om zo te eindigen waar ik begon: hoe vaak stoot dit college zich nog aan dezelfde steen?

Dank u wel.