Monde­linge vragen Plusquin Venti­latie op scholen en het coro­na­virus (COVID-19) Bron­aanpak van Covid-19 moet op één staan !


Indiendatum: 15 dec. 2021

Geacht College,

  1. Is er op alle scholen in Heerlen deskundige controle uitgevoerd volgens de eisen van het Bouwbesluit (met aanvulling 2020 betreffende ventilatie) en met welk resultaat? Is er bij deze controles rekening gehouden met het aantal aanwezige personen en hun verblijfsduur in een ruimte?
  2. Als de ventilatie in schoolgebouwen niet afdoende is, neemt het college dan het initiatief om ieder klaslokaal te voorzien van een luchtreiniger c.q. ventilatiezuil met speciale filters zoals dit momenteel bijv. in Staphorst wordt gedaan met een zeer positief effect op de besmettingsgraad in scholen?
  3. Wat is de kostenpost om alle scholen in Heerlen te voorzien van deugdelijke decentrale luchtbehandelingsinstallaties? Is het college ervan op de hoogte dat gemeentes bij Rijksoverheid subsidies kunnen aanvragen ter verbetering van ventilatie bij scholen, de zogenaamde SUVIS-regeling? Is er subsidie hiervoor aangevraagd?

Toelichting:

Verdiepend onderzoek gebouwtypen en ventilatiesystemen
Als aanvulling op het onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, heeft Ruimte-OK een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar gebouwtypen en ventilatiesystemen. Hieruit bleek het volgende:,

• 72,4 % van de 2.174 onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas, 27,6% voldoet nog niet.

  • Voor het primair onderwijs ligt het percentage dat niet voldoet op 27,9% en voor voortgezet onderwijs op 26,4%.
  • In het primair onderwijs is de ventilatieproblematiek het grootst voor de gebouwen uit de jaren 1946-1978. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor de gebouwen uit de jaren 1978-1992.
  • Van de verschillende type ventilatiesystemen presteert het mechanische ventilatiesysteem het best. Het natuurlijke ventilatiesysteem presteert het minst.

Indiendatum: 15 dec. 2021
Antwoorddatum: 20 dec. 2021

Ventilatie op scholen en het coronavirus (COVID-19) Bronaanpak van Covid-19 moet op één staan !

20211215 VRAGENUUR Pvd D Ventilatie op scholen BEANTWOORDING

Beantwoording vragen van vragenuur raadsvergadering van 15 december 2021

Naam indiener:

Mevr. P. Plusquin (PvdD)

Onderwerp:

Beantwoording vragen inzake Ventilatie op scholen en het coronavirus (COVID-19) Bronaanpak van Covid-19 moet op één staan

Inleiding:

Verdiepend onderzoek gebouwtypen en ventilatiesystemen. Als aanvulling op het onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, heeft Ruimte-OK een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar gebouwtypen en ventilatiesystemen. Hieruit bleek het volgende:

• 72,4 % van de 2.174 onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas, 27,6% voldoet nog niet.

• Voor het primair onderwijs ligt het percentage dat niet voldoet op 27,9% en voor voortgezet onderwijs op 26,4%.

• In het primair onderwijs is de ventilatieproblematiek het grootst voor de gebouwen uit de jaren 1946-1978. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor de gebouwen uit de jaren 1978-1992.

• Van de verschillende type ventilatiesystemen presteert het mechanische ventilatiesysteem het best. Het natuurlijke ventilatiesysteem presteert het minst.

https://www.rijksoverheid.nl/o...

Aanvulling Bouwbesluit 2020

Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen Eindrapportage

Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland 1 oktober 2020

“Het LCVS heeft schoolbesturen gevraagd na te gaan of hun schoolgebouw bestaande bouw of nieuwbouw betreft en ten tweede of het gebouw voldoet aan de normen die voortvloeien uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Die normen gaan over het resultaat van ventileren. Daarmee is niet gevraagd of het gebouw voldoet aan de technische eisen aan het ventilatiesysteem uit het vigerende Bouwbesluit, maar wel naar de strengere eisen die gezondheidsrichtlijnen stellen. Deze worden gegeven in resultaat: de CO2-concentratie in de lucht, dan wel luchtverversingscapaciteit: de hoeveelheid lucht die per persoon per tijdseenheid ververst wordt. Grenswaarde voor schoolgebouwen bestaande bouw (met vergunningsverlening tot 2012) vertaalt zich, naar de richtlijn van de GGD en het advies van de Gezondheidsraad, in een grenswaarde van maximaal 1200ppm CO2, wat overeenkomt met een capaciteit voor luchtverversing van 6 dm3/s/persoon.”

https://www.kliknieuws.nl/regi...

https://nos.nl/artikel/2408605...

Vraag 1) Is er op alle scholen in Heerlen deskundige controle uitgevoerd volgens de eisen van het Bouwbesluit (met aanvulling 2020 betreffende ventilatie) en met welk resultaat? Is er bij deze controles rekening gehouden met het aantal aanwezige personen en hun verblijfsduur in een ruimte?

De scholen zijn bij de verlening van de vergunning gecontroleerd op de van toepassing zijnde voorschriften van het Bouwbesluit (voorheen de Bouwverordening). Bij het behandelen van de vergunningaanvraag wordt getoetst of het bouwwerk, de voorgenomen gebruiksfunctie, het aantal aanwezigen etc. voldoet aan de voorschriften van de op dat moment van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Bij de realisatie van het bouwwerk wordt toezicht gehouden of dit conform vergunning gebouwd wordt. In de gebruiksfase worden kinderdagverblijven en scholen structureel gecontroleerd; hierbij ligt het accent op brandveiligheid. Wanneer er tekortkomingen geconstateerd worden op andere gebieden (zoals ventilatie), dan vindt er inzet plaats om de situatie te (laten) herstellen conform de voorschriften.

Vraag 2) Als de ventilatie in schoolgebouwen niet afdoende is, neemt het college dan het initiatief om ieder klaslokaal te voorzien van een luchtreiniger c.q. ventilatiezuil met speciale filters zoals dit momenteel bijv. in Staphorst wordt gedaan met een zeer positief effect op de besmettingsgraad in scholen?

De commissie Economische Stimulering is door wethouder Clemens in december 2020 middels een memo “Ventilatie schoolgebouwen i.r.t. Corona” geïnformeerd. Deze memo is als bijlage toegevoegd.

Vraag 3) Wat is de kostenpost om alle scholen in Heerlen te voorzien van deugdelijke decentrale luchtbehandelingsinstallaties? Is het college ervan op de hoogte dat gemeentes bij Rijksoverheid subsidies kunnen aanvragen ter verbetering van ventilatie bij scholen, de zogenaamde SUVIS-regeling? Is er subsidie hiervoor aangevraagd?

Het college is op de hoogte dat er in het kader verbetering binnenklimaat subsidie kan worden aangevraagd. Voor de scholen waar dit van toepassing is, is deze subsidie inmiddels aangevraagd en ook toegekend. Moeilijkheid hierin is dat de subsidie slechts 30% van de kosten dekt.

Interessant voor jou

Eliane Géron en ophokplicht watervogels Dierenpark Hoensbroek

Lees verder

Vragen Géron/Jansen Covid-19 zelftest voor minima

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer